داستانی از زندگی میثم تمّار در کتاب «باغ طوطی»

به گزارش روشن تاب
کتاب «باغ طوطی» به منظور معرفی الگوهای مناسب به نسل جوان و آشنایی آنان با مشاهیر و مفاخر تاریخی در نماز جمعه‌های کشور معرفی شد.