خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری

به گزارش روشن تاب

از ابتدای خلفت انسان تا کنون افراد یک اجتماع خواسته ها و نیازها و مطالبات خود را به طریقی تهیه می کردند . که به این امر خود کفایی می گفتند در ایل بختیاری تهیه پوشاک یکی از نیازهای مبرم جامعه است که ریشه ای ترین نیازها در ایل بختیاری می باشد . مردم ایل […]

نوشته خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری اولین بار در معرفی جاذبه های گردشگری ایران پدیدار شد.