خندوانه زیر تیغ خنداننده شو

– شدت گرفتن انتقادها از محتوای برخی اجراهای شرکت کنندگان در مسابقه خنداننده شو در هفته گذشته، مجری و تهیه کننده خندوانه را وادار به پاسخگویی کرد و البته از حجم حاشیه ها و انتقادها نکاست.


خبرفارسی | فرهنگ و هنر