خط روی خط شدن تلفن به کشف توطئه منجر شد

به گزارش روشن تاب
در آن زمان من به تلکس و تلفن اطمینان نداشتم، از این رو پیک ویژه‌ای به تهران فرستادم تا ماحصل آن‌چه را که به دست آورده بودیم گزارش کند. با این تدابیر حدود دو یا سه ماه بعد کلیه عوامل کودتای نوژه شناسایی و دستگیر شدند.