خطرات نوظهور، معضل بزرگ براي شركت هاي بيمه در جهان

به گزارش روشن تاب
در اين گزارش آمده است كه افزايش خسارت ها در بخش كشاورزي، انرژي و جنگلداري، آلودگي آب مي‌تواند تمامي صنايع را با خطرات جدي مواجه كند.