خطرات برنزه کردن پوست بچه ها

به دنبال موج شدید گرمای اخیر در بریتانیا، نظام بهداشت و درمان عمومی این کشور به مردم یادآوردی کرده ا …