جلیلی: #آتش_به_اختیار یعنی اگر رهبری از ما مطالبه ی انجام تکلیف میکنند، نگوییم این کار را خودشان انجام میدهند… @Dr_jalily

به گزارش روشن تاب

افزوده شده به آلبوم سایر

جلیلی: #آتش_به_اختیار یعنی اگر رهبری از ما مطالبه ی انجام تکلیف میکنند، نگوییم این کار را خودشان انجام میدهند… @Dr_jalily