تنها دغدغه وزارت ارتباطات پهنای باند بود؟

به گزارش روشن تاب

برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش پهنای باند اینترنت که سبب شده امروز تصاویر و ویدیوها بعضا بدون دغدغه ی سرعت قابل تماشا شوند …