تعیین میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه‌شوندگان در سال ۹۶

ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک تعیین شد.
صنعت بیمه