تصاویر: غارت فروشگاه‌ها زیر گوش رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ

به گزارش روشن تاب
اعتراضات در هامبورگ علاوه بر آتش زدن خودروها و سطل‌های زباله با حمله به فروشگاه ها و غارت آنها همراه بوده است.http://www.entekhab.ir/files/fa/news/1396/4/18/274150_919.jpg