ترامپ “اسد” را پذیرفته است

به گزارش روشن تاب
روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس نوشت: دولت آمریکا مجبور به دادن امتیازهایی در سوریه شده و ازجمله باقی ماندن حکومت بشار اسد را پذیرفته است.