ترامپ از ایرانیان به عنوان صدمه زنندگان به آمریکا نام برد

قبلا دادگاه های تجدیدنظر علیه فرمان اجرایی رای داده بودند اما با رای دیوان عالی، اکنون عالی ترین نهاد قضایی به آن رسیدگی می کند
پارسینه|Parsine