بنیه دفاعی و موشکی ایران برای جنگیدن نیست/ عربده های سعودی ها از روی عجز است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: عربده هایی که مقامات سعودی در دنیا می کشند از روی عجز است. آن ها جرأت و توان رویاویی با ایران مقتدر را ندارند، اگر غیر از این بود لحظه ای درنگ نمی کردند.


خبرفارسی | سیاسی