برقراری بیمه چهار میلیون ایرانی خارج از کشور

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تعدادی از پیمانکاران خارجی فعالیت خود را برای بیمه پردازی ایرانیان خارج از کشور شروع کرده اند.
پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت