با انتشار این فیلم ساخت برنامه دوربین مخفی در روسیه ممنوع شد

پس از ضبط یک برنامه دوربین مخفی در روسیه و اتفاق ناگواری که پس از آن رخ داد، تهیه برنامه دوربین مخفی در این کشور ممنوع شد.


خبرفارسی | فناوری و ارتباطات