ایمپلنت،لمینت و زیبایی دکتر نوروز علی

به گزارش روشن تاب
در دندانپزشکی زیبایی خدماتی از جمله  افزایش طول دندانها، اصلاح بد شکلی های دندان، ترمیم لب پر شدگی و ترک خوردگی دندان، پر کردن دندان یا تعویض پر شدگی پیشین با مواد ترمیمی سفید رنگ، باندینگ کامپوزیت، ونیر، روکش، بریج، ایمپلنت و سفید کردن دندان ارائه میشود. خدمات قابل ارائه در کلینیک دنداپزشکی دکتر نوروز […]