ایـ همهـ خوبیـ تورآ*_* پسـ تو کجاییـ کجا؟*_* ایـ گلهـ در باغهـ مآ*_* پسـ تو کهـ راییـ کهـ رآ؟*_* سوسنـ بآ صد زبآنـ*_* از تو نشآنمـ ندآد*_* گفتـ رو از منـ مجو*_* غیر دعآ و ثنآ*_* سرو اگر سر کشید*_* در قده تو کیـ رسید*_*؟ تاکید میکنم در قد تو …

افزوده شده به آلبوم سایر

ایـ همهـ خوبیـ تورآ*_* پسـ تو کجاییـ کجا؟*_* ایـ گلهـ در باغهـ مآ*_* پسـ تو کهـ راییـ کهـ رآ؟*_* سوسنـ بآ صد زبآنـ*_* از تو نشآنمـ ندآد*_* گفتـ رو از منـ مجو*_* غیر دعآ و ثنآ*_* سرو اگر سر کشید*_* در قده تو کیـ رسید*_*؟ تاکید میکنم در قد تو …