ايران خودرو در مسير بهره وري و سود آوري قرارگرفته است

به گزارش روشن تاب
ايران خودرو با هدايت و درايت تيم مديريتي خودكوشيده است با اصلاح ساختار مالي و تركيب توليدو كاهش هزينه هاي سر بار درمسير بهره وري و ‌سوددهي قرار گيرد.