امیر قطر در حبس خانگی قرار گرفت؟

به گزارش روشن تاب
– رسانه‌های لبنانی به نقل از رئیس پیشین پلیس دبی گزارش دادند که امیر قطر هم‌اکنون در حبس خانگی قرار دارد.