امام جمعه یبله سوار: آتش به اختیار رفتار بر اساس مبانی دینی است

اردبیل- ایرنا- امام جمعه بیله سوار گفت: مفهوم آتش به اختیار در حوزه فرهنگ یعنی افراد دارای فهم ذاتی باشند به این معنا که در حوزه فرهنگ افراد نباید منتظر بخشنامه و دستورالعمل باشند بلکه همه مکلف هستند براساس…
Vista News Hub