اقدام تحسین برانگیز بانک ملی برای جلوگیری از تداوم شایعات

به گزارش روشن تاب

اخبار بانک: بانک ملی اخیراً اقدامی تحسین برانگیز برای جلوگیری از تداوم شایعات در شبکه بانکی انجام داده است.