افزایش سهمیه دوره های دکتری کوتاه مدت تحقیقاتی

به گزارش روشن تاب
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: یکی از حمایت های سازمان امور دانشجویان از دانشجویان دکتری، اعزام آنها به دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی است، مدت این دوره ها ۶ تا ۹ ماه است که در سه سال اخیر این دوره از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.