آزادسازی ارتفاع راهبردی «العلام» در شرق حمص سوریه

به گزارش روشن تاب
ارتش سوریه موفق شد بر ارتفاع مهم العلام در استان حمص مسلط شود، این ارتفاع به خاطر اشراف بر مراکز داعش در «ام صهریج و المشیرفة الجنوبیة» حائز اهمیت است.