آدمایی که بهت بد کردن؛ همیشه فکر میکنن پُستات درمورد اوناست… :))

به گزارش روشن تاب

افزوده شده به آلبوم سایر

آدمایی که بهت بد کردن؛ همیشه فکر میکنن پُستات درمورد اوناست… :))